Freitag, 06. Dezember 2019

8.000 Euro Sachschaden