Freitag, 17. September 2021

Foto-Reportage von Klaus Hecke