Freitag, 23. April 2021

Foto-Reportage von Klaus Hecke