Freitag, 25. September 2020

Foto-Reportage von Klaus Hecke